Instytut Neofilologii

Roz. Textu

FILOLOGIA ROSYJSKA Z DODATKOWYM JEZYKIEM ANGIELSKIM

fr.en fr kjwjr f.30

Studia I stopnia

Nasi studenci mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego od poziomu zerowego na pierwszym stopniu (studia licencjackie) i kontynuacji nauki na studiach stopnia drugiego (uzupełniające studia magisterskie).

Absolwenci osiągną bardzo dobry poziom kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie w zakresie języka rosyjskiego, natomiast przedmioty realizowane w ramach modułu „język angielski” (300 godzin) umożliwią poszerzenie umiejętności językowo-komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego. Głębokie i różnorodne przygotowanie językowe umożliwi im podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach o podobnym charakterze, współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, w biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języka obcego oraz realiów i kultury krajów rosyjskiego obszaru językowego. Będą posiadać wszechstronną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii literatury i kultury Rosji.

W ramach specjalności filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim możliwy jest wybór specjalizacji prowadzonych w języku rosyjskim: biznes i turystyka oraz translatoryka (osoby rozpoczynające naukę rosyjskiego od podstaw). Osoby rozpoczynające studia ze znajomością języka rosyjskiego mają ponadto możliwość wyboru specjalizacji spośród oferty wydziałowej.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość:

  • uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
  • odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na uniwersytetach w Brnie i Hradec Králové (Czechy) lub Uniwersytecie Wileńskim (Litwa) w ramach programu „Erasmus+”,
  • uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.