Instytut Neofilologii

Roz. Textu

FILOLOGIA ROSYJSKA

fr.en fr kjwjr f.30

Studia I i II stopnia

Nasi studenci mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego od poziomu zerowego na pierwszym stopniu (studia licencjackie) i kontynuacji nauki na studiach stopnia drugiego (uzupełniające studia magisterskie).

Absolwenciosiągną bardzo dobry poziom kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie w zakresie języka rosyjskiego oraz dobry w zakresie innego języka nowożytnego. Głębokie i różnorodne przygotowanie językowe umożliwi im podjęcie pracy w szkolnictwie, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach o podobnym charakterze, współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języka obcego oraz realiów i kultury krajów rosyjskiego obszaru językowego. Będą posiadać wszechstronną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii literatury i kultury Rosji.

Na filologii rosyjskiej proponujemy specjalizację BIZNES I TURYSTYKA, obejmującą głównie zajęcia z tłumaczenia praktycznego, języka rosyjskiego w sferze biznesu, w branży turystycznej, korespondencję służbową i in. Studenci zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy tłumacza w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty z Rosją, przydatne również w firmach spedycyjnych, turystycznych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, straży granicznej itp. Na studiach pierwszego stopnia możliwy jest także wybór specjalizacji translatorycznej.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość:

  • odbycia studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie na podstawie umowy rządowej między RP i Federacją Rosyjską,
  • uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
  • odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy) lub Uniwersytecie Wileńskim (Litwa) w ramach programu „Erasmus”,
  • uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.