Instytut Neofilologii

Roz. Textu

FILOLOGIA ROSYJSKA Z DODATKOWYM JEZYKIEM ANGIELSKIM

fr.en fr kjwjr f.30

Studia I stopnia

Nasi studenci mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego od poziomu zerowego na pierwszym stopniu (studia licencjackie) i kontynuacji nauki na studiach stopnia drugiego (uzupełniające studia magisterskie).

Absolwenci osiągną bardzo dobry poziom kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie w zakresie języka rosyjskiego, natomiast przedmioty realizowane w ramach modułu „język angielski” (300 godzin) umożliwią poszerzenie umiejętności językowo-komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego. Głębokie i różnorodne przygotowanie językowe umożliwi im podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach o podobnym charakterze, współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, w biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języka obcego oraz realiów i kultury krajów rosyjskiego obszaru językowego. Będą posiadać wszechstronną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii literatury i kultury Rosji.

W ramach specjalności filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim możliwy jest wybór specjalizacji prowadzonych w języku rosyjskim: biznes i turystyka oraz translatoryka (osoby rozpoczynające naukę rosyjskiego od podstaw). Osoby rozpoczynające studia ze znajomością języka rosyjskiego mają ponadto możliwość wyboru specjalizacji spośród oferty wydziałowej.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość:

 • uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
 • odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na uniwersytetach w Brnie i Hradec Králové (Czechy) lub Uniwersytecie Wileńskim (Litwa) w ramach programu „Erasmus+”,
 • uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.

KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM – OFERTA 30+

fr.en fr kjwjr f.30

Studia I stopnia

Zapraszamy kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego oraz rozpoczynających naukę od podstaw.

Studia w ramach oferty nazwanej umownie „30+” zostały utworzone z myślą o osobach, które są zainteresowane nauką języka rosyjskiego, chciałyby podjąć studia i zdobyć wyższe wykształcenie, lecz z różnych względów nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w cyklu tradycyjnym. Dlatego też zajęcia w ramach tej oferty odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość:

 • odbycia studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie na podstawie umowy rządowej między RP i Federacją Rosyjską,
 • uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
 • odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy) lub Uniwersytecie Wileńskim (Litwa) w ramach programu „Erasmus”,
 • uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.

 

KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM

fr.en fr kjwjr f.30

Studia I stopnia

Studia na tym kierunku zakładają naukę języka rosyjskiego od podstaw (z możliwością utworzenia grupy zaawansowanej).

Absolwenci osiągną bardzo dobry poziom kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie w zakresie języka rosyjskiego oraz dobry w zakresie innego języka nowożytnego. Ich solidne i różnorodne przygotowanie językowe będzie sprzyjać podejmowaniu pracy w branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języków obcych oraz realiów i kultury krajów rosyjskiego obszaru językowego. Będą posiadali także podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii, geografii, literatury i kultury Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia rosyjska lub pokrewnych.

W ramach kierunku KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM proponujemy specjalizację TRANSLATORYKA, która obejmuje głównie zajęcia związane z wszelkiego rodzaju tłumaczeniami, poczynając od organizacji i techniki pracy tłumacza, poprzez warsztaty tłumaczeniowe, język rosyjski dla służb mundurowych, przekład tekstów medialnych i reklamowych, na korespondencji prywatnej i urzędowej oraz dokumentach w handlu zagranicznym i wprowadzeniu do tłumaczeń ekonomicznych i prawniczych kończąc.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość:

 • odbycia studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina na podstawie umowy rządowej między RP i Federacją Rosyjską,
 • uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
 • odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie lub Uniwersytecie Wileńskim w ramach programu „Erasmus”
 • uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.

FILOLOGIA ROSYJSKA

fr.en fr kjwjr f.30

Studia I i II stopnia

Nasi studenci mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego od poziomu zerowego na pierwszym stopniu (studia licencjackie) i kontynuacji nauki na studiach stopnia drugiego (uzupełniające studia magisterskie).

Absolwenciosiągną bardzo dobry poziom kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie w zakresie języka rosyjskiego oraz dobry w zakresie innego języka nowożytnego. Głębokie i różnorodne przygotowanie językowe umożliwi im podjęcie pracy w szkolnictwie, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach o podobnym charakterze, współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języka obcego oraz realiów i kultury krajów rosyjskiego obszaru językowego. Będą posiadać wszechstronną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii literatury i kultury Rosji.

Na filologii rosyjskiej proponujemy specjalizację BIZNES I TURYSTYKA, obejmującą głównie zajęcia z tłumaczenia praktycznego, języka rosyjskiego w sferze biznesu, w branży turystycznej, korespondencję służbową i in. Studenci zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy tłumacza w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty z Rosją, przydatne również w firmach spedycyjnych, turystycznych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, straży granicznej itp. Na studiach pierwszego stopnia możliwy jest także wybór specjalizacji translatorycznej.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość:

 • odbycia studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie na podstawie umowy rządowej między RP i Federacją Rosyjską,
 • uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
 • odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy) lub Uniwersytecie Wileńskim (Litwa) w ramach programu „Erasmus”,
 • uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.

Oferta studiów

fr.en fr kjwjr f.30