Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Zakład Rusycystyki został powołany w strukturze Instytutu Neofilologii na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 października 2019 roku.

Studenci Filologii rosyjskiej mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego od poziomu zerowego na pierwszym stopniu studiów (studia licencjackie) i kontynuacji nauki na studiach stopnia drugiego (uzupełniające studia magisterskie). Oferowane studentom specjalności na studiach pierwszego stopnia – „język rosyjski w komunikacji zawodowej” lub „translatoryka” oraz na studiach stopnia drugiego – „biznes i turystyka” lub „translatoryka” zapewniają przygotowanie filologiczne zgodne z bieżącymi potrzebami rynku pracy.

Oferta Zakładu obejmuje możliwość uczenia się języka rosyjskiego w formule 30+ (w godzinach popołudniowych).

W ramach umów bilateralnych z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A.I. Hercena w Sankt-Petersburgu i Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku studenci uczestniczą w programie stypendialnym „Erasmus+”, stażach językowych oraz innych formach współpracy międzynarodowej (wymiana, letnia szkoła językowa, konferencje młodych talentów).

Pracownicy Zakładu cyklicznie organizują międzynarodowe konferencje slawistyczne „Języki, kultury i literatury słowiańskie wobec swego czasu historycznego”.