Instytut Neofilologii

Roz. Textu
  • Uchwałą Senatu UZ z dnia 1.03.2006 r. zniesiono Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, w miejsce którego utworzono Zakład Filologii Angielskiej.
  • Kolejna uchwała Senatu UZ, tym razem z dnia 25.09.2013r.doprowadziła do przekształcenia Zakładu Filologii Angielskiej w Katedrę Filologii Angielskiej.
  • KFA składa się z Zakładu Językoznawstwa, Zakładu Literatury Angielskiego Obszaru Językowego, Pracowni Kultury i Historii Krajów Angielskiego Obszaru Językowego oraz Pracowni Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, w których ogółem zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym 3 pracowników samodzielnych, 11 adiunktów, 2 asystentów i 6 pracowników dydaktycznych.
  • Kadra KFA kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie specjalności nauczycielskiej i translatorycznej, a także edukacji interkulturowej.
  • Pracownicy KFA prowadzą badania w zakresie językoznawstwa ogólnego i kognitywnego, socjolingwistyki i pragmalingwistyki, przekładoznawstwa i glottodydaktyki, twórczości wybranych autorów angielskiego obszaru językowego, teorii literatury, rozwoju cywilizacji brytyjskiej i kulturoznawstwa.
  • Pracownicy KFA aktywnie uczestniczą w językoznawczych i literaturoznawczych konferencjach o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym (m in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Grecji, we Włoszech, na Łotwie i Słowacji). Są też zapraszani do wygłoszenia wykładów gościnnych w zagranicznych ośrodkach akademickich (np. w Kanadzie, Australii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, na Litwie).
  • Osoby zatrudnione w KFA współpracują z różnymi placówkami badawczymi i naukowo-dydaktycznymi (np. Algonquin College w Ottawie, Scientific Institute of Creativity RTTEMA w Rydze), recenzują artykuły publikowane w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (np. Cambridge Scholars, Oxford University Press, WSiP), a także zasiadają w radach wydawniczych różnych czasopism naukowych (np. Global Education Review, Wudpecker Journal of Educational Research).
  • Od 2007 r. pracownicy jednostki organizują cykliczne konferencje pod hasłem Language, Thought and Education z udziałem gości krajowych i zagranicznych (m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukrainy, Iranu, Omanu).