Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Kadra Zakładu Anglistyki kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie specjalności nauczycielskiej i translatorycznej.

Pracownicy Zakładu Anglistyki prowadzą badania w zakresie językoznawstwa ogólnego i kognitywnego, socjolingwistyki i pragmalingwistyki, przekładoznawstwa i dydaktyki języka angielskiego, twórczości literackiej najwybitniejszych autorów angielskiego obszaru językowego, teorii literatury, rozwoju cywilizacji brytyjskiej i kulturoznawstwa.

Pracownicy Zakładu Anglistyki aktywnie uczestniczą w językoznawczych i literaturoznawczych konferencjach naukowych o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym (m in. w Grecji, Hiszpanii, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Łotwie i Słowacji). Są też zapraszani do wygłoszenia wykładów gościnnych w zagranicznych ośrodkach akademickich (np. w Austrii, Australii, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech, na Litwie).

Osoby zatrudnione w Zakładzie Anglistyki publikują artykuły w renomowanych czasopismach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (np. Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Computer Assisted Language Learning, Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura, Innovation in Language Learning and Teaching, International Journal of Applied Linguistics, Journal of Pragmatics, Language Teaching Research, Pragmatics, System).

Osoby zatrudnione w Zakładzie Anglistyki publikują książki i rozdziały w prestiżowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych (np. John Benjamins Publishing Company, Peter Lang, Routledge, Multilingual Matters, Springer).

Osoby zatrudnione w Zakładzie Anglistyki recenzują artykuły publikowane w cenionych czasopismach naukowych (np. Foreign Language Annals, Language Teaching Research, Learning and Individual Differences, Modern Language Journal, Pragmatics, Studies in Second Language Acquisition).

Osoby zatrudnione w Zakładzie Anglistyki zasiadają w radach wydawniczych a także pełnią funkcję redaktorów czasopism naukowych (np. Studies in Second Language Learning and Teaching, Konin Language Studies).