Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Pracownia Glottodydaktyki Romańskiej

Pracownia zajmuje się zarówno glottodydaktyką ogólną, obejmującą całokształt zjawisk związanych z procesem akwizycji języka obcego (teorię i praktykę nauczania/uczenia się języków obcych oraz kontekst społeczny tego procesu dydaktycznego), jak również szczegółową w zakresie dydaktyki języków romańskich, ze szczególnym uwzględnieniem języka francuskiego.

 1. Zagadnienia badawcze pracowni to:
  1. Dydaktyka języków/kultur.
  2. Edukacja interkulturowa w nauczaniu języków obcych i jej wymiar etyczny.
  3. Edukacja twórcza w dydaktyce języków obcych
   1. rozwijanie postaw twórczych w kształceniu sprawności interakcyjnych i mediacyjnych na lekcjach języka obcego;
   2. wybrane strategie psychodydaktyki twórczości na lekcji języka obcego uczącego się języka obcego.
  4. Podejście działaniowe w dydaktyce języków obcych a nauczanie języka francuskiego. Badania diagnostyczne: obserwacja, analiza podręczników i materiałów komplementarnych
  5. Rola formacyjna nauczania/uczenia się języka francuskiego w polskich placówkach szkolnych.
  6. Kształcenie wstępne nauczycieli języka francuskiego w perspektywie Europejskiego Portfolio Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych (edukacja interkulturowa, edukacja twórcza, techniki komunikacji).
  7. Pedagogika wymiany: opracowanie projektów wymiany i współpraca z placówkami szkolnictwa wyższego we Francji, Niemczech i Belgii.
 2. Główne działania zrealizowane przez pracownię w 2010/2011 r.:
  1. Wykłady gościnne pracowników w zakresie dydaktyki języków/kultur oraz rozmowy na temat dalszej współpracy na zagranicznych uczelniach (Uniwersytet w Caen - Francja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Karlsruhe - Niemcy, Uniwersytet w Chambéry - Francja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Brukseli- Belgia)
  2. Udział z referatami z zakresu glottodydaktyki w II Europejskim Kongresie Romanistycznym FIPF (Fédération internationale des professeurs de français),Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie. 8-10.09.2011, w Pradze (dr E.Jastrzębska, dr A Kaczmarek).
  3. Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym Zielonej Góry i regionu:
   1. zorganizowanie warsztatów, wykładów i konkursów w zakresie języka i kultury dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych („Mała Matura”, Konkurs Wiedzy o Krajach Frankofońskich, ludyczne warsztaty językowe i inne) (dr E.Jastrzębska, dr A Kaczmarek, mgr R.Sorbet);
   2. wizyty i gościnne zajęcia w szkołach zielonogórskich: Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół Ekologicznych (mgr R.Sorbet).
  4. Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna: Synergia języka i kultury w świecie frankofońskim, 29-30.03.2011r. (dr E.Jastrzębska, dr A Kaczmarek, mgr R.Sorbet);
  5. VI Studencka Konferencja Neofilologiczna: Interakcje językowe i kulturowe, 6.06.2011 r. (dr E.Jastrzębska, dr A Kaczmarek, mgr R.Sorbet);
  6. Realizacja projektu dydaktyczno-kulturowego ze studentami ZFR na temat piosenki francuskiej: „Mes 10 chansons francophones préférées”, Fiches pédagogiques à partir des chansons pour les enfants de Christian Merveille. Opracowanie scenariuszy lekcji przez studentów (mgr R.Sorbet).
  7. Współpraca z Alliance Française we Wrocławiu, Ambasadą Francji, z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w realizacji frankofońskich projektów kulturowych, takich jak Dni Frankofonii, Regionalne Konkursy Piosenki Francuskiej w Polsce, Ogólnopolski Festiwal Filmu Krótkometrażowego w Języku Francuskim w Zielonej Górze (dr E.Jastrzębska, dr A Kaczmarek, mgr R.Sorbet).
  8. Udział w międzynarodowych projektach:
   1. w projekcie historyczno-kulturowym Enseigner les passés douloureux en Europe (Nauczanie trudnej przeszłości w Europie)
    Partnerzy :
    Francja, IUFM, Université de Caen
    Finlandia, University of Helsinki
    Polska, Uniwersytet Zielonogórski
    Rosja, University of Kolomna
    Węgry, University of Györ
    Portugalia, University of Porto
    (Seminarium 14-16 listopada 2011 w Caen, Francja)
   2. w projekcie Rady Europy Teacher training for Content and Language Integrated Learning In French as a foreign language,Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Graz, Austria
  9. Udział w Ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej: Twórczość a środowisko społeczno-kulturowe – Poznań, 17-20.11.2011 r. (dr Elżbieta Jastrzębska).
 3. Publikacje członków pracowni w ostatnim roku:
   1. Pozycja książkowa: Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym (na przykładzie języka francuskiego),Elżbieta Jastrzębska ,Wydanie I, Kraków 2011.
  "Zaletą tej rozprawy jest bardzo dobre, syntetyczne i kompetentne osadzenie jej we współczesnych pedagogiach, które uzasadniają inne podejście do kształcenia językowego. Autorka bardzo dobrze łączy klasyków rodzimej glottodydaktyki z najnowszymi badaniami i teoriami francuskich pedagogów. Jest to niewątpliwie godna uwagi i szerokiego upowszechnienia w środowisku oświatowym (szkolnym i pozaszkolnym) oraz akademickim oferta kształcenia innowacyjnego i partycypacyjnego, konstruktywistycznego, które odchodzi od kształcenia adaptacyjnego, sprzyjając większej efektywności w realizacji zakładanych przez nauczycieli lub uczących się (studiujących) celów. [...] Książka E. Jastrzębskiej spełni także rolę bardzo dobrze napisanego podręcznika, dzięki bogactwu treści, interesującej formie przekazu, w tym zilustrowaniu czy syntetycznym porównywaniu." Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (fragment recenzji wydawniczej)
  1. Artykuły:
   1. Jastrzębska, E.(2011). Działania twórcze w dydaktyce języka francuskiego jako obcego w perspektywie współczesnych podręczników.W: K.Krasoń (red.). Chowanna, 1(36), 133-150. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
   2. Jastrzębska, E (2011) L'interculturel dans la formation des enseignants de langues// W: L'interculturel en pratique / Sous la direction de Magdalena Sowa .- Lublin : Wydaw. Werset, 2011 - (12/15 ; no 1) - s. 33—38.
   3. (2010). Lekcja języka obcego oparta na literaturze dziecięcej. W: K. Droździał-Szelest (red.). Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych – teoria
    i praktyka
    . Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, , s. 165-172.
   4. Kaczmarek, A. (2010). Przegląd badań dotyczących korzyści z kształcenia typu CLIL. Języki Obce w Szkole, numer specjalny 6, s. 39-43.
 4. Publikacje zgłoszone do druku:
  • Kaczmarek, A. O świadomym przyswajaniu języka obcego oraz Kultura słowa i transfer międzyjęzykowy. W: P. Borowczyk, A. Kaczmarek, M. Kuczyński (red.). Język, kultura i myśl. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, publikacja w przygotowaniu.