Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Zakład Językoznawstwa

Badania

enZakład Językoznawstwa został powołany 1 października 2013 roku. Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w dziedzinie językoznawstwa zarówno teoretycznego, jak i stosowanego, poddając analizom:

 • systemowe właściwości języków naturalnych,
 • socjolingwistyczne i pragmalingwistyczne właściwości komunikacji językowej,
 • specjalistyczne odmiany języka,
 • świadomość językową,
 • język w ujęciu kognitywnym,
 • akwizycję języka,
 • dwu- i wielojęzyczność,
 • przekład w ujęciu diachronicznym,
 • przekład specjalistyczny,
 • tłumaczenia medialne,
 • dydaktykę języków obcych,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych

Szczegółowe opisy zainteresowań znajdują się w biogramach pracowników.