Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Zakład Językoznawstwa

Badania

enZakład Językoznawstwa został powołany 1 października 2013 roku. Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w dziedzinie językoznawstwa zarówno teoretycznego, jak i stosowanego, poddając analizom:

  • systemowe właściwości języków naturalnych,
  • socjolingwistyczne i pragmalingwistyczne właściwości komunikacji językowej,
  • specjalistyczne odmiany języka,
  • świadomość językową,
  • język w ujęciu kognitywnym,
  • akwizycję języka,
  • dwu- i wielojęzyczność,
  • przekład w ujęciu diachronicznym,
  • przekład specjalistyczny,
  • tłumaczenia medialne,
  • dydaktykę języków obcych,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych

Szczegółowe opisy zainteresowań znajdują się w biogramach pracowników.