Instytut Neofilologii

Roz. Textu

enPracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego została założona w 2013 roku. Pracownicy tej jednostki są odpowiedzialni za prowadzenie zajęć w ramach praktycznej nauki języka angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej, której Pracownia jest integralną częścią.

Głównym zadaniem pracowników jednostki jest opracowywanie programów zajęć, prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego, a także przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów z tego przedmiotu. Pracownicy jednostki uczestniczą także w przedsięwzięciach mających na celu propagowanie angielskiego języka i kultury zarówno w Instytucie Neofilologii, jak i poza jego obrębem.

W Pracowni zatrudnionych jest siedmiu pracowników, ale w jej prace włączają się również pracownicy innych jednostek Katedry Filologii Angielskiej i Wydziału Humanistycznego.

 

Obecny skład osobowy Pracowni:

 • Stali pracownicy
  • Mgr Peter Preston – kierownik
  • Dr Małgorzata Karczewska
  • Mgr Zbigniew Adaszyński
  • Mgr Aleksander Rzyman
  • Mgr Jonathan Chumas
  • Mgr Leszek Wilczyński
  • Mgr Richard Sharp
 • Pracownicy pomocniczy 2014-15
  • Dr Urszula Gołębiowska KFA
  • Dr Joanna Kapica-Curzytek – KFA
  • Dr Marek Kuczyński – KFA
  • Dr Agnieszka Kałużna KFA
  • Mgr Dariusz Nowosad – Pracownia Nauczania Języków Obcych
  • Mgr Andrzej Zychla – PJO
  • Mgr Krystyna Kwaśnicka – PJO

Poza prowadzeniem zajęć z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego część pracowników jednostki prowadzi też zajęcia z innych przedmiotów i prowadzi badania naukowe.

Jednostka ma własne zasady przeprowadzania egzaminów i specyfikacje dotyczące ich treści zgodnie z czterema poziomami biegłości językowej zatwierdzonymi przez Radę Europy. Wszystkie te dokumenty dostępne są na stronie internetowej Katedry Filologii Angielskiej.

Zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego prowadzone są zarówno w formie zajęć mających na celu ćwiczenie pojedynczych sprawności, takich jak czytanie i pisanie, jak również w formie zajęć z tzw. sprawności zintegrowanych. Wszyscy pracownicy jednostki biorą udział w pracach związanych z przeprowadzaniem i ocenianiem egzaminów z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego.

Egzaminy te przeprowadzane są w sesji letniej (studia I stopnia) i zimowej (studia drugiego stopnia).

Misją pracowników jednostki jest pomaganie studentom w osiągnięciu poziomu biegłości zbliżonego do poziomu rodzimych użytkowników języka angielskiego, aby mogli się nim swobodnie posługiwać w życiu zawodowym i prywatnym, a także promować język angielski w Polsce.