Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Zakład Anglistyki

Kadra Zakładu Anglistyki kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie specjalności nauczycielskiej i translatorycznej.

Pracownicy Zakładu Anglistyki prowadzą badania w zakresie językoznawstwa ogólnego i kognitywnego, socjolingwistyki i pragmalingwistyki, przekładoznawstwa i dydaktyki języka angielskiego, twórczości literackiej najwybitniejszych autorów angielskiego obszaru językowego, teorii literatury, rozwoju cywilizacji brytyjskiej i kulturoznawstwa.

Pracownicy Zakładu Anglistyki aktywnie uczestniczą w językoznawczych i literaturoznawczych konferencjach naukowych o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym (m in. w Grecji, Hiszpanii, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Łotwie i Słowacji). Są też zapraszani do wygłoszenia wykładów gościnnych w zagranicznych ośrodkach akademickich (np. w Austrii, Australii, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech, na Litwie).

Osoby zatrudnione w Zakładzie Anglistyki publikują artykuły w renomowanych czasopismach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (np. Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Computer Assisted Language Learning, Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura, Innovation in Language Learning and Teaching, International Journal of Applied Linguistics, Journal of Pragmatics, Language Teaching Research, Pragmatics, System).

Osoby zatrudnione w Zakładzie Anglistyki publikują książki i rozdziały w prestiżowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych (np. John Benjamins Publishing Company, Peter Lang, Routledge, Multilingual Matters, Springer).

Osoby zatrudnione w Zakładzie Anglistyki recenzują artykuły publikowane w cenionych czasopismach naukowych (np. Foreign Language Annals, Language Teaching Research, Learning and Individual Differences, Modern Language Journal, Pragmatics, Studies in Second Language Acquisition).

Osoby zatrudnione w Zakładzie Anglistyki zasiadają w radach wydawniczych a także pełnią funkcję redaktorów czasopism naukowych (np. Studies in Second Language Learning and Teaching, Konin Language Studies).

Zakład Rusycystyki

Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej, w skład której wchodzi Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich, istnieje w strukturze Instytutu Neofilologii od października 2012 roku.

Nasi studenci mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego od poziomu zerowego na pierwszym stopniu (studia licencjackie) i kontynuacji nauki na studiach stopnia drugiego (uzupełniające studia magisterskie) w ramach specjalności „biznes i turystyka” oraz „translatoryka”, co sprawia, iż absolwenci kierunku stanowią grupę młodych wykształconych ludzi atrakcyjną na rynku pracy województwa lubuskiego, Polski, a nawet zagranicy. Wielu z nich w chwili obecnej ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w swojej działalności zawodowej w różnych jednostkach administracji na terenie województwa oraz firmach współpracujących z rynkiem wschodnim. W szeregach naszych absolwentów są również doktoranci i pracownicy naukowi.

Oferta Katedry dla przyszłych kandydatów została wzbogacona o możliwość uczenia się języka rosyjskiego w formule 30+ (w godzinach popołudniowych) oraz sprofilowanego języka branżowego (ustna i pisemna komunikacja biznesowa, hotelarstwo, logistyka, język reklamy i in.).

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w stażach językowych w ramach umowy bilateralnej z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A.I. Hercena w Sankt-Petersburgu oraz w różnych formach współpracy (wymiana, letnia szkoła językowa, konferencje młodych talentów) z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku, a także w jednosemestralnych studiach w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (na podstawie umowy rządowej między RP i FR za pośrednictwem BUWiWM).

Ponadto w ramach programu stypendialnego "Erasmus+" nasi studenci mają możliwość odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie w Hradec Králové (Czechy) oraz na Uniwersytecie Wileńskim (Litwa).

Cyklicznie (co dwa lata) organizowane przez pracowników Katedry międzynarodowe konferencje slawistyczne „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego” sprzyjają rozwojowi polskiej myśli rusycystycznej.

Kontakt IN

Wydział Humanistyczny
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
nr 100
(68) 328 31 50
Sekretariat@in.uz.zgora.pl