Instytut Neofilologii

Roz. Textu

Zakład Anglistyki

  • Uchwałą Senatu UZ z dnia 1.03.2006 r. zniesiono Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, w miejsce którego utworzono Zakład Filologii Angielskiej.
  • Kolejna uchwała Senatu UZ, tym razem z dnia 25.09.2013r.doprowadziła do przekształcenia Zakładu Filologii Angielskiej w Katedrę Filologii Angielskiej.
  • KFA składa się z Zakładu Językoznawstwa, Zakładu Literatury Angielskiego Obszaru Językowego, Pracowni Kultury i Historii Krajów Angielskiego Obszaru Językowego oraz Pracowni Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, w których ogółem zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym 3 pracowników samodzielnych, 11 adiunktów, 2 asystentów i 6 pracowników dydaktycznych.
  • Kadra KFA kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie specjalności nauczycielskiej i translatorycznej, a także edukacji interkulturowej.
  • Pracownicy KFA prowadzą badania w zakresie językoznawstwa ogólnego i kognitywnego, socjolingwistyki i pragmalingwistyki, przekładoznawstwa i glottodydaktyki, twórczości wybranych autorów angielskiego obszaru językowego, teorii literatury, rozwoju cywilizacji brytyjskiej i kulturoznawstwa.
  • Pracownicy KFA aktywnie uczestniczą w językoznawczych i literaturoznawczych konferencjach o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym (m in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Grecji, we Włoszech, na Łotwie i Słowacji). Są też zapraszani do wygłoszenia wykładów gościnnych w zagranicznych ośrodkach akademickich (np. w Kanadzie, Australii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, na Litwie).
  • Osoby zatrudnione w KFA współpracują z różnymi placówkami badawczymi i naukowo-dydaktycznymi (np. Algonquin College w Ottawie, Scientific Institute of Creativity RTTEMA w Rydze), recenzują artykuły publikowane w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (np. Cambridge Scholars, Oxford University Press, WSiP), a także zasiadają w radach wydawniczych różnych czasopism naukowych (np. Global Education Review, Wudpecker Journal of Educational Research).
  • Od 2007 r. pracownicy jednostki organizują cykliczne konferencje pod hasłem Language, Thought and Education z udziałem gości krajowych i zagranicznych (m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukrainy, Iranu, Omanu).

 

Zakład Rusycystyki

Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej, w skład której wchodzi Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich, istnieje w strukturze Instytutu Neofilologii od października 2012 roku.

Nasi studenci mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego od poziomu zerowego na pierwszym stopniu (studia licencjackie) i kontynuacji nauki na studiach stopnia drugiego (uzupełniające studia magisterskie) w ramach specjalności „biznes i turystyka” oraz „translatoryka”, co sprawia, iż absolwenci kierunku stanowią grupę młodych wykształconych ludzi atrakcyjną na rynku pracy województwa lubuskiego, Polski, a nawet zagranicy. Wielu z nich w chwili obecnej ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w swojej działalności zawodowej w różnych jednostkach administracji na terenie województwa oraz firmach współpracujących z rynkiem wschodnim. W szeregach naszych absolwentów są również doktoranci i pracownicy naukowi.

Oferta Katedry dla przyszłych kandydatów została wzbogacona o możliwość uczenia się języka rosyjskiego w formule 30+ (w godzinach popołudniowych) oraz sprofilowanego języka branżowego (ustna i pisemna komunikacja biznesowa, hotelarstwo, logistyka, język reklamy i in.).

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w stażach językowych w ramach umowy bilateralnej z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A.I. Hercena w Sankt-Petersburgu oraz w różnych formach współpracy (wymiana, letnia szkoła językowa, konferencje młodych talentów) z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku, a także w jednosemestralnych studiach w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (na podstawie umowy rządowej między RP i FR za pośrednictwem BUWiWM).

Ponadto w ramach programu stypendialnego "Erasmus+" nasi studenci mają możliwość odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie w Hradec Králové (Czechy) oraz na Uniwersytecie Wileńskim (Litwa).

Cyklicznie (co dwa lata) organizowane przez pracowników Katedry międzynarodowe konferencje slawistyczne „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego” sprzyjają rozwojowi polskiej myśli rusycystycznej.

Kontakt IN

Wydział Humanistyczny
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
nr 100
(68) 328 31 50
Sekretariat@in.uz.zgora.pl
(+48 68) 328 32 79
(Sekretariat Wydziału Humanistycznego)